• Reglementen Vertrouwenspersoon DOS'37

 • Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan de vertrouwenspersoon werkt.

  Reglement Vertrouwenspersoon

  Het bestuur van de Voetbalvereniging DOS’37. Wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

  1. Taken vertrouwenspersoon

  2. Ongewenst gedrag

  3. Vertrouwelijkheid

  4. Profiel vertrouwenspersoon

   

  Taken vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;

  Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;

  Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;

  Bemiddeling naar aanleiding van de melding;

  Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;

  (anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging;

  Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;

   

  Ongewenst gedrag

  Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  – seksuele intimidatie

  – agressie en geweld

  – pesten

  – discriminatie

  – interne criminaliteit

   

  Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

   

  Vertrouwelijkheid

  De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

  Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.