• SPONSOREN DOS'37

 • Aanmelden bij de leukste amateurclub van Twenterand

 • Aanmeldformulier

 • Informatie lid worden

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan DOS'37 om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*,boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal DOS'37 de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat DOS'37.

  Privacy & Veiligheid

  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor dos'37 van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  HET LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap van v.v. DOS ’37, met de daaraan verbonden betaling van de contributie volgens de geldende regeling, is bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend).

  Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.

  DOS’37 maakt gebruik van foto’s van leden en teams voor haar eigen promotionele doeleinden (geen commerciële doeleinden voor externe partijen). Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor uitingen ondermeer op posters, flyers, website, artikelen in de pers etc. Met het ondertekenen van dit lidmaatschapsformulier wordt expliciet toestemming gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor deze promotionele doeleinden. Wilt u geen toestemming geven voor het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat/secretaris van DOS’37.