• SPONSOREN DOS'37

 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT v.v. D.O.S. 1937

 • Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. 

  Artikel 1 - Algemene bepalingen 
  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging D.O.S. 1937, hierna te noemen "de vereni-ging" is bij notariële akte opgericht op 15 juni 1937 en is gevestigd te Vriezenveen 

  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 21 maart 1979 

  Artikel 2 - Leden a. De vereniging bestaat uit: - pupillen en mini’s - junioren - senioren - leden van verdienste - ereleden 

  b. Mini’s zijn die leden die de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt. 

  c. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 

  d. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

  e. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. Bovenstaande categorieën kunnen bestaan uit spelende en niet spelende leden 

  Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden 

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. 

  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien-stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 

  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzit-ter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. 

  Artikel 4 – Donateurs / Begunstigers 

  1. De vereniging kent naast leden donateurs / begunstigers. 

  2. Donateurs / begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 

  3. Donateurs / begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

  Artikel 5 - Het lidmaatschap 

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, beroep/hobby, medische indicatie alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden ge-staafd. 

  2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB 

  3. Bij aanmelding van een nieuw jeugdlid is deze gerechtigd om gedurende 4 weken ter kennismaking gratis deel te nemen aan de trainingen. 

  Artikel 6 - Aanneming van leden 

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. 

  2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten. Dit verzoek dient schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend. 

  Artikel 7 - Rechten en plichten van leden 
  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. 

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. 

  2. De spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

  3. De senioren leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 

  4. De leden hebben het recht van vrije toegang tot thuiswedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 

  5. De leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onder-zoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

  6. De leden hebben de plicht de secretaris van het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 

  7. De leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

  8. De leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB. 

  9. De leden hebben de plicht een bijdrage te leveren tot het in stand houden van de vereniging in de ruimste zin van het woord. 

  Artikel 8 - Straffen 

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. Deze boete(s) dienen binnen veertien dagen na bekendmaking aan de elftal leider, die voor afdracht zorgt aan de penningmeester, te worden voldaan. 

  3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf ( schorsing en/of vervulling van een dienst ) vanuit de vereniging op te leggen. 

  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging. 

  Artikel 9 - Clubtenue 
  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit het volgende wedstrijdtenue: 

  a. Shirt: Geel/zwart verticaal gestreept 

  b. Broek: Zwart 

  c. Kousen: Zwart met geel/zwarte rand. Het is niet toegestaan kleding die beschikbaar is gesteld door de verenigen en/of een sponsor ander dan bij wedstrijd verband te dragen. De beheerscommissie is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde materialen en tenues en delegeert dit aan de teams / leiders. 

  Artikel 10 - Bestuur 

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris, een pen-ningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn. 

  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 

  a. de algemene leiding van zaken; 

  b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 

  c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 

  d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 

  3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen. 

  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 

  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be-stuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. 

  Artikel 11 - Het dagelijks bestuur 

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs-vergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. De taken van de voorzitter, secretaris, penningmeester ( het dagelijks bestuur ) en de diverse commissies liggen ter inzage bij de secretaris. 

  Artikel 12 - Bestuursverkiezing 

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het door het bestuur opgestelde en lopende rooster. 

  2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemge-rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure. 

  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid-heidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 

  Artikel 13, - Kascommissie 

  1. Conform artikel 15 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd. 

  2. De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden. 

  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penning-meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht in de algemene leden vergadering. 

  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

  Artikel 14 - Overige commissies 

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afde-lings)bestuur, de (afdelings) vergadering en de commissies. 

  2. Er zijn in principe 6 vaste commissies , te weten: 

  1. Commissie beheer en onderhoud 

  2. Commissie technische zaken 

  3. Commissie jeugdzaken 

  4. Commissie P&O vrijwilligers 

  5. Commissie PR en communicatie 

  6. Commissie sponsoring en geldwerving 

  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor drie jaar volgens een in de commissie vastgesteld roulatie schema, waarbij het wenselijk is dat maximaal 1/3 van de commissieleden aftredend is. Binnen de commissies zijn kaderleden werkzaam, die de werkzaamheden op structurele basis verrichten. Voor de uitvoering kunnen vrijwilligers worden benoemd. 

  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 

  5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald. 

  6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten. 

  7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld. 

  Artikel 15 - Afdeling Zaalvoetbal (Futsal) 

  Op dit moment is er binnen D.O.S. 1937 (nog) geen afdeling zaalvoetbal. 

  Artikel 16 - Contributie 

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 

  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

  Artikel 17 - Kostenvergoedingen 

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden. In een bijlage behorende bij dit reglement is vastgelegd wanneer en hoe de vergoedingen worden verstrek. Artikel 18 - Gebouwen van de vereniging 

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 

  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke-lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan via een publicatie in het clubhuis. 

  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden. 

  Artikel 19 - Wedstrijden 

  1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 36 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of trainer van het desbetreffende team. 

  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. 

  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 

  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder, trainer en de leider. 

  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. 

  Artikel 20 - Aansprakelijkheid van de leden 

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 

  2. Alle leden en vrijwilligers zijn zonder uitzondering zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten binnen de vereniging. In bepaalde gevallen kan er een beroep gedaan worden op een door de vereniging afgesloten verzekering, dit ter beoordeling van het bestuur. 

  Artikel 21 - Representatie 

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen middels een aan het bestuur gerichte uitnodiging en / of kennisgeving, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 

  a. huwelijk van een lid. 

  b. geboorte zoon/dochter van een lid. 

  c. tijdens langdurige ziekte thuis en na een verblijf van minimaal een week in het ziekenhuis; 

  d. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind; 

  e. bij 12,5- 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid; 

  f. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid (In de ledenvergadering) 

  g. Leden en/of vrijwilligers die gedurende een lange tijd kosteloos werkzaamheden voor de club hebben verricht. ( E.e.a. ter beoordeling van het bestuur) h. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

  Artikel 22 – De website 

  De website van DOS’37 staat online. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zit een daartoe aangewezen bestuurslid. De PR en communicatie commissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van de website. 

  Artikel 23 - Sponsoring 

  Het bestuur moet richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. De commissie geldwerving en sponsoring is met de uitvoering belast. 

  Artikel 24- Wijziging van het huishoudelijk reglement 

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 

  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. 

  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

  Artikel 25 – Gedragscode 

  Sporten doe je voor je plezier. Voetbalvereniging DOS’37 wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Zie bijlage 2 Gedragscode vv DOS’37 voor het complete overzicht. 

  Artikel 26 – Slotbepalingen 

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement 

  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het publiceren van deze reglementen op de website. Bijlagen behorende bij dit reglement. 

  1. Overzicht door vereniging afgesloten verzekering(en). 

  2. Gedragscode Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ........... Namens het bestuur van de vereniging. De voorzitter:                De secretaris: Bijlage 1 Behorende bij het huishoudelijkreglement vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ........... Overzicht door v.v. D.O.S. ’37 afgesloten verzekeringen d.d. 1 juli 2004 Voor de volgende onderdelen zijn door v.v. D.O.S. ’37 verzekeringen afgesloten: 1. Opstalverzekering t.b.v de gebouwen 2. Inboedel/inventaris verzekering 3. (Bedrijfs-) Aansprakelijkheids verzekering 4. Bestuurders en Toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering 

  Pos. 1 t/m 3 Verzekeringen afgesloten bij Interpolis middels een Bedrijven Compact Polis 

  Pos. 4 Verzekering afgesloten bij Bloemers & Co assuradeuren B.V. middels De nederandse BCA Pool. Voor de voorwaarden, dekkingen en eigenrisico’s wordt verwezen naar de bij de penningmeester in het bezit zijnde polissen. 

  Bijlage 2 Gedragscode vv DOS’37

  Gedragscode v.v. DOS‘37

  Sporten doe je voor je plezier. Voetbalvereniging DOS’37 wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Normen, waarden en fair play, de basis van de gedragscode; 

  Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen. Norm: een gedragsafspraak, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde. 

  Fair play Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! 

  Waardering Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van jeugdleider tot betuurslid en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk! 

  Waar draait het om Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel! Het bestuur van v.v. DOS’37 voert deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet!. 

  Er zijn enkele leidende gedragsregels. -Eerlijk duurt het langst. -Iedereen hoort erbij. -Pas op je woorden. -Handen thuis. -Wees zuinig en netjes. -Veiligheid eerst. -Laat weten waar je bent. -Doe je best. 

  Fatsoensregels (alfabetisch gerangschikt)

  • Activiteiten/ festiviteiten Van leden van v.v.DOS’37 wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk deelnemen aan belangrijke activiteiten zoals o.a. de Algemene Leden Vergadering.

  • Afval Afval op het sportcomplex en in het clubhuis dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid.

  • Afrastering Een groot deel van het sportcomplex van v.v.DOS’37 is omheind met hekken. Zitten alle toegangspoorten op slot dan is op dat  moment het hele complex verboden terrein voor wie dan ook. Gaan er ballen over de omheining maak zo nodig gebruik van de poorten en klim niet over de hekken.

  • Alcohol Per 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar gegaan. Dat betekent o.a. dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf jonger dan 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Daar vallen sportverenigingen onder maar ook de straat, het cafe, parken, buurthuizen. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven. Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen door deelnemers aan sportactiviteiten geen alcoholische dranken worden genuttigd. Op zaterdagmorgen worden voor 12 uur geen alcoholische dranken geschonken. Gebruik van alcohol is alleen toegestaan in het clubgebouw of de daarvoor bestemde terrassen, dus niet aan of op de voetbalvelden. Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen door deelnemers aan sportactiviteiten geen alcoholische dranken worden genuttigd. Op zaterdagmorgen worden voor 12 uur geen alcoholische dranken geschonken. Gebruik van alcohol is alleen toegestaan in het clubgebouw of de daarvoor bestemde terrassen, dus niet aan of op de voetbalvelden.

  • Clubgebouw Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen en dergelijke op de bar. Gedraag u behoorlijk, ook naar het bedienend personeel. Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn. Bij wangedrag kan het kantinepersoneel iemand uit de kantine verwijderen.

  • Contributie Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de contributie tijdig is voldaan. Bij niet tijdig voldoen volgt uitsluiting van de training en de wedstrijden.

  • Diefstal Diefstal moet gemeld worden bij het hoofdbestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De v.v.DOS’37 kan voor diefstal niet aansprakelijk gesteld worden. Laat dus nooit waardevolle pullen in de kleedkamer liggen.

  De v.v.DOS’37 heeft in de kantine gezorgd voor kluisjes waar je als groep of individueel altijd gebruik van kunt maken om waardevolle dingen op te bergen. Je betaalt een borg die je bij inlevering van sleutel weer terug krijgt.

  • Fietsenstalling Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden. Vooral niet voor het toegangshek, want er moet altijd een ambulance op het terrein kunnen komen.

  • Gele en/of rode kaarten 
   Alle in een wedstrijd gegeven gele en rode kaarten worden doorgegeven aan de KNVB. Boetes voortgekomen uit een gele of rode kaart wordt door de speler zelf betaald en automatisch geïnd. Boetes gegeven aan een team wegens staken door schuld wordt door het team betaald.

  • Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen en kleding worden verzameld. Voor vragen over gevonden voorwerpen kan men contact opnemen met de administratie.

  • Geweld en misdragingen Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten worden gemeld bij (jeugd) bestuur. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties opgelegd worden.

  • Kleedkamers Houd de kleedkamers bij ons en ook bij de andere verenigingen netjes. (Dus geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen, voor de kleedkamers zijn speciale borstels aangebracht om het ergste vuil van de voetbalschoenen af te halen, afval in de daarvoor bestemde bakken doen en bij gebruik van het toilet deze doorspoelen ). Ook de kleedkamer schoonmaken met een trekker hoort tot een goede mentaliteit. Een leider dient dat te controleren. Bij de jeugd is het verplicht dat een van de beide leiders in de kleedkamer blijft totdat de laatste speler vertrokken is en de kleedkamer schoon is zowel bij wedstrijden als trainingen. De trainers hebben een sleutel om deze op slot te doen.

  • Meningsverschillen Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de vereniging ( reservebeurten, trainingen, materiaal enz. ) worden aan leid(st)ers, trainers of in het uiterste geval aan de betreffende groepsleiders(sters), commissie het betreffende bestuur voorgelegd.

  • Parkeerplaats Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet op de daarvoor bestemde plaatsen. Dus niet op de tussenstroken of stoep.

  • Persoonlijke bezittingen Laat waardevolle spullen, zoals geld en horloges en mobile telefoons nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er of in het

  Clubhuis. In de kantine zijn daar speciale kluisjes voor. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouder/verzorger ervoor dat uw kind geen waardevolle spullen meeneemt naar de voetbal.

  • Roken Het is niet toegestaan om te roken in de gebouwen van v.v.DOS’37.

  • Scheidsrechters Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan de scheidsrechter dat ook.

  • Schorsing Een door de KNVB of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht.

  • Speelvelden
  • De speelvelden dient u te gebruiken om op te voetballen. Ook tijdens voetballoze periodes, bij misbruik wordt een passende maatregel genomen.

  • Sponsors De v.v.DOS’37 heeft grote en kleinere sponsoren die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Zorg dat onze sponsoren tevreden kunnen zijn met onze uitstraling. Denk bij voorkomende gelegenheden ( een etentje met het team, bloemen bij het kampioenschap enz. ) of bij persoonlijke aankopen om dit bij een van de sponsoren te doen. Zorg ervoor dat de teamsponsor zo nu en dan van jullie hoort.

  • Supporters Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders/verzorgers en anderen belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig ze op een positieve manier aan en laat “tactische” aanwijzingen achterwege. ( Als u die wilt geven wordt dan trainer/leider van een team.)

  • Taalgebruik Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als het gebeurt.

  • Tassenrek Plaats de voetbaltassen in de daarvoor bestemde rekken.

  • Trainingen Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld

  aan de trainer of leid(st)er. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels:

  • De training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. Dat geld voor het gehele team, zowel spelers als trainer.

  • Na de training is het verplicht om te douchen. Hierbij dienen badslippers gedragen te worden om voetschimmels e.d. te voorkomen

  • Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hier op toe en doet de kleedkamer op slot als hij als laatste in desbetreffende kleedkamer zit.

  • Tribune De tribune is bedoeld om op zitten en een wedstrijd te volgen. Het is verboden om na de wedstrijden en of in avond en weekenduren de tribune te gebruiken als bijeenkomstplaats voor jongeren of wie dan ook.

  • Vandalisme De toegebrachte schade zal hoe dan ook op de daders verhaald worden, of dit nu bij v.v.DOS’37 of bij een andere vereniging gebeurt.

  • Vergaderingen Reserveer tijdig vergaderruimte. Zorg ervoor altijd minimaal 5 minuten voor aanvang van een vergadering of bijeenkomst aanwezig te zijn. Denk aan tijdig afmelden bij verhindering.

  • Wedstrijden Voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden geldt dan ook een aantal regels: Zorg dat het teambelang voorop staat. Dat betekent dat er altijd de bereidheid moet bestaan om in een ander team te spelen. Het dragen van scheenbeschermers bij de voetbal is verplicht. Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd moet dit altijd ruim van te tevoren gemeld worden bij de leid(st)er met opgave van redenen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de wedstrijd. Per team kunnen er andere afspraken gemaakt worden Zorg voor een goede warming-up ter voorkoming van blessures. Na de wedstrijd wordt zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd de kleedkamer schoongemaakt. Bij een thuiswedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en eventueel schoongemaakt. Bij de jeugd wordt verwacht dat de leiding hierop toeziet.

   V.V.DOS’37