Algemene ledenvergadering v.v. DOS’37 8 november 2018

Uitnodiging voor leden, 18 jaar en ouder, van v.v. DOS’37 voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 8 november 2018, aanvang 20:30 uur.

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 09-11-2017 (worden op verzoek per email toegezonden)
4. Jaarverslag penningmeester en begroting
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Beleidsplan 2015-2020
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar : Gerreld Nijkamp, Marc Dasselaar, Jan Eshuis, Dinant Pas
Verkiesbaar : Michiel Snippe, Tonnie van der Cozijne
(tegen-)kandidaten kunnen worden ingediend tot 2 november 2018
10. Huldiging jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting