Algemene ledenvergadering DOS’37

Woensdag 22 januari 2020
Algemene ledenvergadering DOS’37
Aanvang 20:00 uur in de kantine van DOS’37

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/ algemene mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 08-11-2018 (worden op verzoek toegezonden)
 4. Jaarverslag financiën en begroting
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Rondje langs de commissies
 8. Beleidsplan
 9. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
  Jeugdvoorzitter: Gerben Bosboom
  • Verkiesbaar:
  Jeugdvoorzitter: John Zwier
  Bestuurslid: PR & Communicatie (vacant): Rik Wessels
  Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden tot één uur voor de vergadering.
 10. Huldiging jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting